polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.    W przypadku powierzenia przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się, powierzone mu dane przetwarzać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy oraz przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016.922 j.t ) oraz do zachowania tych danych w tajemnicy w trakcie trwania i po rozwiązaniu Umowy.
2.    Zamawiający oświadcza, iż został poinformowany i przyjął do wiadomości, że administratorem danych osobowych będzie Maciej Kitliński (Photo Quest One usługi fotograficzne),  z którym kontaktować można się: 
a.    listownie na adres do doręczeń: ul. Gromady Grudziąż 15/21, 30-657 Kraków, Polska.
b.    poprzez pocztę elektroniczną, na adres: info@foto-kitlinski.eu
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych w mediach społecznościowych i na stronie internetowej firmy.
4.    Podstawą do przetwarzania tych danych jest:
a.    odnośnie podpisania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem – niezbędność do wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO,
b.    uzasadniony interes Wykonawcy w tym, aby przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  - RODO.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z okresu przedawnienia roszczeń.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (opartych na art. 6 ust. 1 lit. F), oraz prawo do przenoszenia danych. Wykonawca wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7.    Wykonawca  nie przekaże Pani/Pana danych osobowych państwu trzeciemu, czyli poza obszar EOG.
8.    Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast może być niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych w tym przypadku będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.